Användarvillkor och samtycke till användning av elektroniska tjänster i socialvården och hälso- och sjukvården

Webbtjänsten Maisa anlitas av ett flertal tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården. Maisa ger dig möjlighet att ta del av dina patient- eller klientuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården för sådana tjänsters del som du står i klientförhållande till. Därtill säkerställer den datasäker kommunikation med yrkespersoner inom socialvården och hälso- och sjukvården i icke-brådskande ärenden. Du kan uppdatera ditt telefonnummer och din e-postadress i Maisa. Adressuppgifterna uppdateras automatiskt via Befolkningsdatasystemet.

OBS! Telefonnummer och e-postadresser som matats in i Maisa uppdateras automatiskt i alla sådana tjänster som du har en klientrelation till. Telefonnumret och e-postadressen ersätter automatiskt den tidigare kontaktinformationen. Om du vill mata in ett telefonnummer eller en e-postadress som enbart gäller en viss tjänst, kontakta tjänsteleverantören.

Maisa är en klientportal som sammanslår social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter som sparats i ett flertal olika register.

Genom att godkänna dessa användarvillkor försäkrar jag att jag förstått det jag läst och förbinder mig att följa villkoren.

  • Jag förstår att jag ska ringa nödnumret 112 om jag behöver omedelbar hjälp.
  • Jag förstår att de uppgifter som jag förmedlar via Maisa kan komma att ingå i mina patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och/eller klientuppgifter inom socialvården och omfattas då av de lagar och föreskrifter som gäller klient- och patientdata.
  • Jag förstår att tjänsteproducenten kan frånta mig användarrätten till tjänsten om jag avsiktligt missbrukar den. Som missbruk betraktas t.ex. hotfullt och osakligt uppträdande, upprepad onödig tidsbokning samt förmedling av stötande eller olagligt material.
  • Jag förstår att det kan förekomma avbrott i Maisas funktion t.ex. på grund av service, tekniska fel eller motsvarande orsaker.

Samtycke till användning av elektroniska tjänster i social- och hälsovården

Genom att godkänna dessa användarvillkor ger jag mitt samtycke till användningen av e-tjänster i kommunikationen med socialvården och hälso- och sjukvården. Jag förstår att det är frivilligt att använda tjänsten och att jag kan återkalla mitt samtycke när som helst. Samtycket återkallas via Maisa eller med hjälp av ett skriftligt meddelande.

Information om användningen av data i sjukvårdsdistriktets gemensamma patientdataregister

En god vård förutsätter att vårdpersonalen har tillgång till alla nödvändiga uppgifter om ditt hälsotillstånd och de undersökningar som gjorts.

De olika registren som förs av de registeransvariga inom den kommunala hälso- och sjukvården inom HNS-sjukvårdsdistriktet bildar ett gemensamt patientuppgiftsregister.

Detta är information om användningen av det gemensamma registret. Från och med nu kan dina patientuppgifter inom sjukvårdsdistriktets gemensamma register användas mellan olika registeransvariga och verksamhetsenheter utan ditt specifika samtycke.

Patientuppgifterna får enbart användas av den yrkesperson inom hälso- och sjukvården som ansvarar för din vård och i den utsträckning som din vård förutsätter. Enheterna inom hälso- och sjukvården följer användningen och utlämnandet av patientuppgifter.

Du har rätt att förbjuda gemensam användning av dina patientuppgifter. Detta innebär att du har rätt att förbjuda att dina patientuppgifter används mellan de olika verksamhetsenheterna inom sjukvårdsdistriktet. Du kan införa förbudet på Mina Kanta-sidor eller genom ett skriftligt meddelande till en av sjukvårdsdistriktets verksamhetsenheter. Förbudet gäller tillsvidare och det kan återkallas när som helst.

Du kan inte förbjuda användningen av dina uppgifter i samband med din vård inom en och samma verksamhetsenhet.